Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Προστασία και ανάδειξη 14 υγροτόπων στο Νομό Ρεθύμνου


Όροι και περιορισμοί για την προστασία και την ανάδειξή δεκατεσσάρων μικρών υγροτόπων του Νομού Ρεθύμνου, καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στα ελληνικά νησιά θα προστατεύονται αυστηρά 380 υγρότοποι έως 80 στρεμμάτων, οι 67 εκ των οποίων βρίσκονται στην Κρήτη και οι 14 σε περιοχές του Ρεθύμνου.
Σημειώνεται πως οποιαδήποτε υποβαθμιστική ενέργεια θα αποτελεί ποινικό αδίκημα.
Οι προστατευόμενοι υγρότοποι στο Νομό Ρεθύμνου είναι οι εξής:
-Εποχιακό Τέλμα Γαρύπας (Δήμος Μυλοποτάμου-έκταση 6 στρ.)
-Εκβολή Γεροποτάμου (Ρεθύμνου) (Δήμος Μυλοποτάμου-έκταση 40 στρ.)
-Εκβολή παραλίας Σταυρωμένου (Δήμος Ρεθύμνου-έκταση 8 στρ.)
-Εκβολή Πλατανέ (Δήμος Ρεθύμνου-έκταση 27 στρ.)
-Εκβολή ρύακα Πλατύ (Δήμος Αγίου Βασιλείου-έκταση 24 στρ.)
-Εκβολή ρύακα Ακουμιανού (Δήμος Αγίου Βασιλείου-έκταση 28 στρ.)
-Εκβολή ποταμού Πετρέ (Δήμος Ρεθύμνου-έκταση 47 στρ.)
-Λιβάδι Βουρβουρέ (Δήμος Ρεθύμνου-έκταση 58 στρ.)
-Εκβολή Κουρταλιώτη (λίμνη Πρέβελης) (Δήμος Αγίου Βασιλείου-έκταση 47 στρ.)
-Εκβολή ρέματος Ελληνικό (Δήμος Αγίου Βασιλείου-έκταση 6 στρ.)
-Εκβολή ρέματος Κατσάρι (Δήμος Αγίου Βασιλείου-έκταση 12 στρ.)
-Εκβολή Κοτσυφού ποταμού (Δήμος Αγίου Βασιλείου-έκταση 3 στρ.)
-Εκβολή ποταμού Φοινικιά (Δήμος Αγίου Βασιλείου-έκταση 12 στρ.)
-Λίμνη Κλησιδίου (Δήμος Αμαρίου-έκταση 1 στρ.)
WWF Ελλάς: «Οι πολίτες να γίνουν φρουροί των «διαμαντιών» της Κρήτης»
Το WWF Ελλάς σε ανακοίνωσή του εκφράζει την ικανοποίηση για την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος, επισημαίνοντας ότι θα εντείνει τις δράσεις του και καλεί τους πολίτες να γίνουν οι ίδιοι «φρουροί» των υγροτόπων της Κρήτης.
Ειδικότερα αναφέρει τα εξής: «Χαρμόσυνη εξέλιξη μέσα στη ζοφερή πραγματικότητα της κρίσης και της αβεβαιότητας, αποτελεί η υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του διατάγματος για την προστασία μικρών υγροτόπων στα ελληνικά νησιά. Το WWF Ελλάς, με το Δίκτυο Εθελοντών για την παρακολούθηση των υγροτόπων της Κρήτης και τη νομική του ομάδα, θα εντείνει τις δράσεις του ώστε το Προεδρικό Διάταγμα να εφαρμοστεί πλήρως. Υπεύθυνοι για την προστασία αυτών των υγροτόπων είναι οι τοπικοί αρμόδιοι φορείς, ενώ καλούμε τους πολίτες να γίνουν οι φρουροί αυτών των «διαμαντιών» της Κρήτης».
Όροι και περιορισμοί για την προστασία και ανάδειξη των υγροτόπων
Σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εντός των ορίων των μικρών νησιωτικών υγροτόπων καθορίζονται όροι και περιορισμοί για την προστασία και ανάδειξή τους, ως ακολούθως:
Επιτρέπονται δραστηριότητες που στοχεύουν:

(α) Στη διατήρηση και ανάδειξη των υγροτοπικών εκτάσεων και των λειτουργιών τους και στην αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων τους.
(β) Στη δημιουργία ελαφρών υποδομών για την προστασία και τη διατήρηση των
υγροτόπων, καθώς και την πρόσβαση σε αυτούς, όπου απαιτείται.
(γ) Στην επιστημονική έρευνα στους αντίστοιχους τομείς.
(δ) Στην ενημέρωση των επισκεπτών.
Απαγορεύονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
α) Οι εργασίες δόμησης και ειδικότερα η ανέγερση οποιασδήποτε μόνιμης ή προσωρινής κατασκευής, που δεν σχετίζεται άμεσα με την προστασία και διατήρησή τους, την επιστημονική παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησής τους και την περιβαλλοντική ενημέρωση των επισκεπτών.
β) Η διάνοιξη οδικού δικτύου.
γ) Οι εκχερσώσεις της φυσικής βλάστησης. Επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση οι παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αποκατάσταση ή/και στη διαχείριση των υγροτόπων, στο πλαίσιο
εφαρμογής εγκεκριμένων διαχειριστικών σχεδίων.
δ) Οι αποξηράνσεις και τα αποστραγγιστικά έργα.
ε) Οι επιχωματώσεις.
στ) Η απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων.
ζ) Η εισαγωγή ξενικών ειδών πανίδας και χλωρίδας.
η) Οι εξορύξεις αδρανών και άλλων υλικών.
θ) Η επέκταση των καλλιεργειών.
ι) Η βόσκηση, εκτός αν από ειδική μελέτη, προκύπτει ότι σχετίζεται με τη διατήρηση και οικολογική διαχείριση του υγροτόπου.
ια) Η αλιεία και οι ιχθυοκαλλιέργειες.
ιβ) Οι αμμοληψίες εκτός αν από ειδική μελέτη, προκύπτει ότι σχετίζονται με τη διαχείριση του υγροτόπου.
ιγ) Η συλλογή αμφιβίων.
ιδ) Οι παρεμβάσεις που προκαλούν αλλαγή του υδρολογικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων των γεωτρήσεων και της άντλησης υδάτων, εκτός αν αποσκοπούν στη διατήρηση του υγροτόπου.
ιε) Οι παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το τοπίο.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επίσκεψη Κουβέλη στην Κρήτη