Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Οι θέσεις του ΤΕΕ / ΤΔΚ για το Αιολικό Πάρκο στο Αποπηγάδι

Το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης έστειλε επιστολή προς τους Δήμους Βουκολιών – Καντάνου με τη θέση του για το «Αιολικό – Αντλητικό Υδροηλεκτρικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 5,1 MW αιολικά  και 5 MW υδροηλεκτρικό – αντλητικό» στην περιοχή «Στρογγυλή Κορυφή»  από την εταιρεία «Αιολική Μουσούρων Α.Ε.» στους Δήμους Μουσούρων και Ανατολικού Σελίνου, Ν. Χανίων.
Μετά και από την επιστολή με αρ. πρωτ. 7432/16-11-2010 των Δημάρχων, αλλά και με την υπ. αρ. 7433/17-11-2010 πρόσκληση των Προέδρων των Δημοτικών σας Συμβουλίων, προκειμένου να σας γνωρίσουμε και τις δικές μας απόψεις επί του θέματος, επιθυμούμε, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή σας, να σας επισημάνουμε τα παρακάτω, όπως αποφασίστηκαν στη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΚ στις 19-11-2010:
1. Καταρχήν να επαναλάβουμε για ακόμη μία φορά ότι το ΤΕΕ/ΤΔΚ, ως θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και του πολίτη, έχει αναγάγει τα ζητήματα που αφορούν την προώθηση των ΑΠΕ, ειδικά για την Κρήτη, ως μείζονος σημασίας. Εδώ και χρόνια όλες οι προσπάθειές μας και η βασική μας επιδίωξη είναι η ώθηση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ με έμφαση στην αναδιάρθρωση των διαδικασιών και του θεσμικού πλαισίου που τις διέπει και όχι μόνο. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε για ακόμη μια φορά τους εθνικούς μας στόχους, που δεσμευτικά μάλιστα προτείνονται και από την Ε.Ε., το λεγόμενο 20-20-20 (Δηλαδή 20% συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, 20% μείωση εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου σε σχέση με το 1990 και 20% εξοικονόμηση ενέργειας). Υπενθυμίζουμε ότι ο εθνικός στόχος για τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, καθορίζεται σε ποσοστό 20% μέχρι το 2020. Ο αντίστοιχος εθνικός στόχος για τη συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται σε ποσοστό τουλάχιστον 40% μέχρι το 2020 !
Οι στόχοι αυτοί είναι βέβαια αρκετά φιλόδοξοι μιας και είμαστε τραγικά πίσω ως χώρα, όταν μάλιστα άλλες χώρες στη Ε.Ε. έχουν ήδη πετύχει σ’ αυτούς.
Για την Κρήτη μάλιστα, εδώ και χρόνια παλεύουμε για την εναλλαγή του υφιστάμενου συστήματος σε σύστημα βασισμένο κυρίως σε ΑΠΕ μιας και οι προϋποθέσεις υπάρχουν, προτείνοντας μάλιστα την ανάδειξη της Κρήτης ως πρότυπη περιφέρεια για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στη Μεσόγειο.
2. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε τις βασικές θέσεις και απόψεις μας που στα πλαίσια του ρόλου μας και των δυνατοτήτων μας, καταθέσαμε δημόσια προς όλους και προς το ΥΠΕΚΑ τον Ιανουάριο του 2010, όταν γινόταν συζήτηση για το τότε Σ/Ν για την «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».
Καταρχήν και πρώτα απ’ όλα τονίσαμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και κρίσιμη η κατοχύρωση της ουσιαστικής διαβούλευσης, προς όφελος τόσο των επενδύσεων ΑΠΕ όσο και των πολιτών γι αυτό προτείναμε στο Σ/Ν (τώρα πλέον Νόμος 3851/04-06-2010) εισαγωγικά να προστεθεί η παράγραφος που θα αναφέρεται στη σημασία και στην ανάγκη διαβούλευσης – ενημέρωσης με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους φορείς, αλλά και τους κατοίκους των περιοχών όπου υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για την υλοποίηση οποιονδήποτε έργων ΑΠΕ.
Συγχρόνως είχαμε τονίσει τότε, ενόψει και του σχεδίου Καλλικράτης, όπου θα υπάρχει το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό, ότι μπορεί να γίνει ακόμη πιο ουσιαστική η συμμετοχή των νέων δήμων, ακόμη και σε επιχειρηματικό επίπεδο για τα έργα ΑΠΕ, καθώς και σε επίπεδο επίλυσης ζητημάτων που άπτονται στην κείμενη νομοθεσία. Τονίσαμε μάλιστα ότι ήταν απαραίτητο να προβλεφθεί η αναθεώρηση – τροποποίηση του Σ/Ν μετά την ψήφιση του σχεδίου Καλλικράτης.
Παράλληλα σημειώναμε ότι είναι αναγκαία η επανεξέταση των ποσοστών κάλυψης επιφάνειας για ΑΠΕ, χρησιμοποιώντας ως χωροταξικό κύτταρο την ομάδα όμορων ΟΤΑ 1ου βαθμού (δηλαδή Καλλικρατικού) και όχι το επίπεδο του απλού ΟΤΑ (Καποδιστριακού) με αυξημένη μάλιστα κάλυψη, που εντέλει επελέγη.
Έτσι και με αφορμή τη σημερινή συνεδρίαση και συζήτηση, για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται η ορθότητα των παραπάνω.
Συγχρόνως θεωρούσαμε και θεωρούμε βέβαια και σήμερα επιβεβλημένο, έναν ολοκληρωμένο χωροταξικό – περιφερειακό σχεδιασμό για τις ΑΠΕ ο οποίος θα προβλέπει με επιστημονικά κριτήρια τα σημεία εγκατάστασης έργων ΑΠΕ και τη μέγιστη δυνατή πυκνότητα και ισχύ τους. Θα πρέπει να συνταχθούν ανά νομό της χώρας και ανά ΑΠΕ χάρτες με σαφή προσδιορισμό των περιοχών εγκατάστασης. Και βέβαια επιβεβλημένη είναι η εξειδίκευση για έργα ΑΠΕ των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων καθώς και των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη αναπτυξιακούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και όχι, λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τις επενδυτικές προτιμήσεις και το αιολικό δυναμικό, να επιτρέπει συλλήβδην την εγκατάστασή τους στο σύνολο σχεδόν της χώρας.
Σημαντικό βέβαια ήταν και είναι, έγκαιρα και παράλληλα να επιλύονται όλα τα ζητήματα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος για τις δασικές περιοχές με διαδικασίες ανοικτές και ξεκάθαρες προς όλους, που ιδιαίτερα για την Κρήτη και όχι μόνο, είναι ένα σημαντικό ζήτημα, με δεδομένο το έλλειμμα στη σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου και Δασολογίου.
Έτσι κρίναμε ότι μια μελέτη σχεδιασμού για το σύνολο της γεωγραφικής επικράτειας του νησιού μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Σήμερα είναι θετικό ότι έχει ήδη ανατεθεί από τον Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης μια τέτοια μελέτη στο Πολυτεχνείο Κρήτης, που για την ολοκλήρωσή της θα συνεργαστούμε και θα συνεισφέρουμε με κάθε τρόπο.
3. Στα πλαίσια των πιο πάνω απόψεών μας, λαμβάνοντας υπόψη και την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά στο έργο για το οποίο συζητάμε, δηλαδή για ένα υβριδικό σταθμό ισχύος 5,1MW (αιολικό πάρκο/5MW εγγυημένης ισχύος) στη θέση «Στρογγυλή Κορυφή» του Δήμου Μουσούρων και για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΡΑΕ (10-09-2010) επισημαίνουμε τα παρακάτω:
Είναι αλήθεια ότι η εισαγωγή της έννοιας του υβριδικού σταθμού στην Ελληνική νομοθεσία μέσω του νόμου 3468/2006 και του κανονισμού παραγωγής απελευθέρωσε το εδώ και χρόνια υπάρχον επενδυτικό ενδιαφέρον σχετικά με την υλοποίηση σταθμών αιολικών πάρκων και αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών, ιδιαίτερα στα απομονωμένα νησιωτικά ενεργειακά συστήματα. Και βέβαια αυτό ισχύει σαφώς και για την Κρήτη όπου υπάρχει σημαντικός αριθμός αιτήσεων για έκδοση άδειών παραγωγής.
Τα πρωτοποριακά αυτά παγκοσμίως συστήματα αποτελούν πλέον μια υποσχόμενη λύση για την ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση των νησιών, μέσω της εισαγωγής αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών, όπου εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την παραγωγή των θερμοηλεκτρικών μονάδων και βελτιώνοντας την ασφάλεια των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.
Οφείλουμε βέβαια να τονίσουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει κανένας τέτοιος σταθμός, προκειμένου να έχουμε αποκτήσει την απαραίτητη τεχνική και κατασκευαστική γνώση και εμπειρία ώστε να αντιμετωπιστούν και τα όποια προβλήματα. Σε  εξέλιξη κατασκευής βρίσκεται ένας τέτοιος σταθμός στην Ικαρία από την ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. Εμείς είμαστε θετικοί επί της αρχής για την ανάπτυξη αυτών των πρωτότυπων τεχνολογιών.
Πρέπει όμως εδώ να τονίσουμε ότι η ανάπτυξη και αυτών των τεχνολογιών οφείλει να υλοποιηθεί με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα πολιτισμικής και περιβαλλοντικής φύσης, ώστε να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας και η ταυτότητα της Κρητικής ενδοχώρας, αλλά και να μην υπερβούμε την φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής και σ’ αυτόν τον τομέα.
Με αυτά τα δεδομένα και στα πλαίσια του ρόλου μας ως τεχνικού συμβούλου, προφανώς και θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του εν λόγω έργου, εφόσον βέβαια μας κοινοποιηθεί ο πλήρης φάκελος αυτής, αλλά και του έργου συνολικά, πράγμα που δεν έχει γίνει από κανένα φορέα μέχρι σήμερα.
Στο σημείο αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι έχουμε προχωρήσει διαδικασία για τη σύσταση ειδικής επιστημονικής επιτροπής, ικανής για τέτοιου είδους γνωμοδοτήσεις, όχι μόνο βέβαια για το συγκεκριμένο έργο (που σήμερα καλούμαστε επιλεκτικά να εκφράσουμε άποψη) αλλά και για σειρά άλλων – τόσο υβριδικών όσο κυρίως αυτοτελών αιολικών – που ήδη η ΡΑΕ με πρόσφατες αποφάσεις (στις 15-9-10 και 9-11-10) έχει χορηγήσει άδειες παραγωγής και για την περιοχή σας, αλλά και σε όλο τον νομό μας και στην υπόλοιπη Κρήτη. Και βέβαια η ίδια επιτροπή θα είναι σε μόνιμη συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης – Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος για την υπό ανάθεση, από την Περιφέρεια Κρήτης, μελέτη περί κριτηρίων για την ορθολογική χωροθέτηση Αιολικών στην Κρήτη. Σήμερα βέβαια τίθεται πιθανώς και θέμα ακύρωσης στην πράξη αυτής της μελέτης μιας και ήδη η ΡΑΕ, όπως αναφέραμε, έχει προχωρήσει στη χορήγηση άδειας παραγωγής για ένα μεγάλο αριθμό αιολικών σταθμών, με προοπτική μάλιστα διασύνδεσης στο σύστημα της ηπειρωτικής χώρας (για ένα τουλάχιστον ενιαίο μεγάλο έργο 844 MW αιολικών της εταιρείας ΣΑΡΡΑΣ) και όχι για την κάλυψη και μόνο των ενεργειακών αναγκών του νησιού μας, όπως εμείς κατά βάση επιδιώκουμε. Είναι ένα θέμα που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΕΔΚ) και την Περιφέρεια Κρήτης, οι οποίοι εξάλλου ήταν γνώστες των πιο πάνω προτάσεων. Παρόλα αυτά εμείς πιστεύουμε ότι η πιο πάνω μελέτη πρέπει άμεσα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί.
Σήμερα πλέον, μετά και τις πρόσφατες εγκρίσεις της ΡΑΕ πρέπει αναπόφευκτα να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και προσοχή στις εγκρίσεις ΜΠΕ αλλά και στην ουσιαστική και συνεχή αλληλοενημέρωση και συνεργασία όλων μας για όλα τα ζητήματα συνολικά και όχι επιλεκτικά.
Κυρίες και κύριοι,
Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε κι εμείς ώστε να κατοχυρωθεί στην πράξη μια πιο ουσιαστική ενημέρωση – διαβούλευση προς όφελος και των επενδύσεων ΑΠΕ αλλά και των πολιτών και του περιβάλλοντος και βέβαια να κατοχυρωθεί η ουσιαστική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις επενδύσεις και στα κέρδη. Έτσι μόνο θα ελαχιστοποιηθεί η δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη καχυποψία των τοπικών κοινωνιών εκ των προτέρων.
Απαιτείται συγχρόνως η καθιέρωση μιας νέας κουλτούρας που να διαπερνά όλο τον κοινωνικό ιστό αλλά και την πολιτεία. Στην προσπάθεια αυτή σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν οι εξειδικευμένοι επιστημονικοί φορείς, οι οργανώσεις, οι μελετητές, οι ερευνητές και συνολικά όσοι ασχολούνται με τα ενεργειακά θέματα και τις ΑΠΕ, αρκεί να διαθέτουν το τεκμήριο της αξιοπιστίας. Έτσι θα γίνει εφικτή, τουλάχιστον σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο, η πλήρης ενημέρωση προς όλους.
Σας ευχαριστούμε και είμαστε στη διάθεσή σας.
Για το Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Δυτικής Κρήτης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. ΠΙΤΑΡΙΔΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επίσκεψη Κουβέλη στην Κρήτη